Hur stor fara kan asbest göra?

Asbest har funnits länge. Riskerna förknippat med det upptäcktes dock först på 70-talet, varpå byggnadsmaterial med ämnet skulle komma att förbjudas i början av 80-talet. Fortfarande förekommer det dock i byggnadsmaterial, och då i konstruktioner som uppförts innan kravet om förbud kom. Därför utgör det fortfarande en hälsorisk, framförallt för byggarbetare. Särskilt riskfyllt kan det vara vid rivning, då asbest kommer in i dammet (som byggarna sedan andas in). Det dör ungefär 100 personer årligen till följd av sjukdomar som är relaterade till asbest. Den som kan komma i kontakt med asbest genom jobbet, eller över huvud taget, bör ha genomgått en utbildning.

Vad är egentligen asbest?

Asbestfibrer utgörs av nål samt trådliknande fibrer. När dessa väl frigörs från ett material kan de finnas kvar i luften under mycket lång tid. Andas man luften där asbest finns, föreligger en risk att ådra sig flera olika hälsoproblem. Främst är det i lungorna som de här problemen kan sätta sig. Det är dock svårt att veta eller märka av om asbest skadar en. Sjukdomarna brukar nämligen inte upptäckas förrän ungefär 20 – 40 år efter att man andats in det giftiga dammet.

Detta kan du råka ut för

Som ovan nämnt finns det flera olika typer av problem man kan ådra sig. Till exempel:

  • Det vanligaste symptomet för detta är andfåddhet vid kroppsligt arbete. Problemet leder till att lungorna förminskas samt till ökad lungstelhet. Det här får ofta hosta och andnöd som följd. Asbestdammlunga är ovanligt i Sverige, men om man väl råkar ut för det, märks det av ganska snabbt.
  • Vatten i lungsäcken. Det här är en sjukdom som kan uppstå till följd av en kontinuerlig och relativt hög exponering av asbest. Sjukdomen är godartad och symptomen är ofta inte allt för besvärande (i förhållande till andra sjukdomar).
  • KOL är en sjukdom som förknippas med rökning. Det händer dock att personer som varit i kontakt med mycket asbest får sjukdomen också. Som symptom märks försämrad lungfunktion och slemhosta. Med tiden kan syrgas behövas.

Utbildning

Den som ska arbeta med asbest bör ha genomgått en utbildning för det. Även om materialet är förbjudet idag, finns det fortfarande många hus med asbest i konstruktionen. När sådana hus ska rivas är det viktigt att full försiktighet iakttas. Det finns en rad olika föreskrifter och regler som berättar hur asbest ska behandlas. En utbildning informerar dig om detta och lär dig hur du, i praktiken, kan arbeta med asbest på ett säkert sätt.

27 Dec 2017