Vibrationsmätning vid markarbeten

Inför ett anläggningsarbete i mark är det viktigt att klargöra om tillåtna gränser för vibration kommer att hållas. Då behöver man göra en vibrationsmätning.

Om ditt företag arbetar med anläggningsarbeten, uppstår vibrationer som kan skada omkringliggande byggnationer. Det kan handla om pålning, packning och sprängning. Den vibration som uppstår till följd av arbetena, måste hållas inom givna gränser. Vid ett pågående arbete måste du få omedelbar rapportering om gränserna håller på att överskridas.

När ett anläggningsarbete projekteras är det naturligtvis viktigt att försöka bedöma vilka vibrationer som kan tänkas uppstå. Ett företag som kan vibrationsmätning kan vara behjälpligt att göra en riskanalys. Därigenom kan ditt företag undvika framtida tvister och skadestånd. Med en riskanalys lämnas förslag till vilka mätningar och besiktningar som behöver göras under arbetets gång.

Vibrationsmätning i realtid

Innan arbetet påbörjas skall närboende och berörda parter informeras om vilka anläggningsarbeten som kommer att utföras. En kartläggning har också gjorts av vilka restriktioner som finns inom området vad avser vibrationer i mark och för luftstötar. I den genomförda riskanalysen har förekomsten av störningskänsliga utrustningar i omgivningen noggrant dokumenterats. Behovet av eventuell vibrationsisolering har också analyserats.

När arbetet startat sker vibrationsmätning i realtid och den är givetvis datorbaserad. Mätpunkterna är bestämda i förväg och för vibrationsmätning finns en svensk standard som följs. Resultatet från mätningarna överförs till ditt anläggningsföretag via sms eller e-post. Om förändringar i omgivande byggnader upptäcks, kan vibrationsdämpande åtgärder omedelbart vidtas. Det går också att klargöra om uppkomna förändringar har direkt koppling till det arbete som ditt företag utför.

15 Jul 2022