Avslut och godkännande av entreprenad

Har du någonsin ansvarat för en entreprenad eller anlitat någon för att utföra den? I så fall är det av yttersta vikt att du, som den sista åtgärden, genomför en besiktning tillsammans med din motpart. Detta är ett sätt att godkänna resultatet och markera att arbetet är avslutat.

Vikten av att sätta punkt för ett uppdrag

Det är betydelsefullt att kunna avsluta och avrunda en åtgärd eller ett uppdrag på ett korrekt sätt. Om det dessutom rör sig om ett större och mer tidskrävande uppdrag blir betydelsen ännu större. När man väljer att genomföra en entreprenadbesiktning gör man det för att kunna sätta en definitiv punkt för samarbetet. Det är vid detta tillfälle man skriftligen bekräftar att entreprenaden är genomförd tillfredsställande och att arbetet är avslutat. Det kan dock krävas några justeringar och anpassningar innan man når dit. Vid besiktningen kan det hända att man upptäcker avvikelser eller brister i resultatet. Det kan röra sig om kvalitetsproblem eller skador som uppkommit under arbetets gång. Då är det nödvändigt att sätta sig ner med motparten för att avgöra vem som ansvarar för åtgärdandet och när detta ska genomföras.

En gemensam överenskommelse

Vid avtalsskrivning är det vanligt att man tydligt beskriver vilka ansvarsområden respektive part har. Detta gör det enklare att avgöra vem som ska ta ansvar för vad om besiktningen inte blir godkänd. Det är lätt att tro att det alltid är entreprenören som måste rätta till och förbättra bristerna. Men i vissa fall kan det vara beställaren som orsakat förseningar, skador eller andra problem. Det kan också vara en underentreprenör som ska åtgärda det som inte blivit rätt utfört.

Mer information kan man läsa på www.entreprenadbesiktninggöteborg.se.

24 Jul 2023