Pålning på mjuk mark

Innan man börjar bygga eller bygga till ett hus måste man undersöka att marken är tillräckligt stabil för att klara av att bära en huskropp. Upptäcker man att den inte är det utför man pålning.

Innan man kan börja bygga själva huset gör man en husgrund som är en platta på marken. Den plattan vilar på ett schaktat område där man lagt makadam och markduk. Men plattan vilar i sin tur på undergrunden som består av olika jordarter. Det är i slutändan undergrunden som gör huset stabilt. Om undergrunden inte är stabil nog finns det risk att huset rör sig, får sättningar och blir snett.

För att undersöka markförhållanden innan man påbörjar ett bygge kan man göra en geoteknisk markundersökning. Om det visar sig att marken är mjuk och innehåller mycket finkornig jord, exempelvis lera, måste man utföra pålning. Att påla innebär att man gör den markförstärkning som behövs för ett bygge.

Företag som utför pålning har den utrustning som krävs

När man utför pålning slår eller borrar man ner en påle av betong eller stål i marken tills man når berg eller hård friktionsjord. Detta kallas djupgrundläggning och innebär att belastningen flyttas till mark med fasta förhållanden.

Anlitar man ett erfaret företag som utför pålning så finns de med redan från början. De utför den geotekniska undersökningen, pålar och förbereder sedan marken för byggkonstruktionen.

Man har de resurser och den utrustning som krävs för all sorts pålning. Man utför träpålning, stålpålning och betongpålning, men använder även borrad stålrörspåle om det är större hinder i marken. Läs mer om pålning på denna webbsida: pålning.nu

26 Jan 2022