Så går det för Stockholms markentreprenader

Många firmor som verkar i bygg- och anläggningsbranschen har haft goda år under senare tid. Konjunkturen har varit relativt hög, samtidigt som ett ökat bostadsbyggande och rot-avdraget har gjort att efterfrågan på markentreprenader och andra avdragsgilla tjänster har varit hög. Hur det går nästkommande år återstår att se – behovet kommer alltid att finnas, men det varierar givetvis något, bland annat på grund av ovanstående faktorer. Inga företagsnamn kommer att nämnas. Syftet är endast att ungefär se hur det har gått för företagen i mark- och anläggningsbranschen i Stockholm under de senaste åren. Urvalet av firmor är för litet för att dra någon slutsats av, men kan möjligen ge en fingervisning.

Företag 1

Den första markentreprenaden i Stockholm vi tittar på har det gått bra för under senare år. Under 2017 och 2016 har omsättningen dock minskat markant. Samtidigt har vinsterna ökat. Kanske passade man på att göra investeringar under 2015 (då omsättningen var högst, men vinsten lägst), vilket lönar sig nu. Firman är ett aktiebolag men har endast en anställd. Vad som gjort att omsättningen har minskat kan givetvis bero på många faktorer. Än svårare blir det att avgöra när det är ett enmansföretag. Personliga faktorer kan ha en mycket stor effekt och vara orsaken bakom en lägre omsättning. Om det är på grund av minskande bostadsbyggande, eller att en lågkonjunktur troligen börjar visa sig, är svårt att svara på.

Företag 2

Det andra företaget vi tittar på har minskat sin omsättning stadigt sedan 2013. Faktum är att omsättningen under 2017 endast var en fjärdedel av vad den var 2013. Dock ska det tilläggas att förlusten också var ungefär en fjärdedel av den 2013. Det enda året som företaget faktiskt har gått med vinst var 2015. Året innan var man tre anställda, vilket minskades till 2 under vinståret. Idag är det ett enmansföretag.

Företag 3

Den tredje markentreprenaden i Stockholm vi tittar på visar upp betydligt ljusare siffror än de två första. Här har man gått från ett enmansföretag till ett tvåmansföretag med ökad vinst under 2016 (siffrorna från 2017 har inte offentliggjorts i skrivande stund). Sedan starten 2014 har tillgångarna ökat stabilt. Faktum är att de har fördubblats (från ca 3,5 miljoner till 7 miljoner). Vinstmarginalen under 2016 var så hög som 52 %, att jämföra med 6,76 % från året innan.

Företag 4

Den fjärde markentreprenaden är baserad strax utanför Stockholm. Resultatet från 2016 ser betydligt bättre ut än det 2015, då företaget gick med förlust. Man har behållit samma antal anställda sedan 2014. Siffrorna för 2017 har ännu inte offentliggjorts.

22 Mar 2018