Vad betyder dränering?

Dränering används inom många områden men vad betyder dränering inom markarbeten? Hur anlägger man en dränering och varför är vattenansamlingar så skadliga för husgrunder och byggnader?

Att dränera betyder att leda bort, leda ifrån, en vätska från ett område till ett annat. Att sätta ett dränage används även inom sjukvården där man sätter ett rör för att tömma ut, eller leda bort, blodansamlingar eller annan vätska som kan samlas vid en skada. Man kan även säga att man är dränerad på energi efter en lång arbetsdag eller att ett land är dränerat på kunnig arbetskraft inom ett visst område. Även där betyder det en tömning eller förflyttning men i detta fall av energi eller kompetens istället för vätska. Men när man i folkmun säger dränering så menar man oftast att leda bort vatten från en huskropp, en väg eller annan byggnation, och det är en funktion som måste finnas men som kan se olika ut.

Varför är vattenansamlingar farliga för ett hus?

En husgrund är utformad för att kunna tåla en viss del väta som uppstår genom regn och snösmältning, men om det blir stora mängder och det blir stående länge så kan grunden och därmed hela konstruktionen av byggnaden, ta allvarlig skada. Byggnaden luckras upp, kan börja murkna och ruttna och mögel kan börja växa. Allt detta innebär att byggnadens grundkonstruktion tappar stabilitet och det kan även verka hälsovådligt på de boende, om det blir långvarigt. Eftersom husets svaga punkter består även av taket och väggarna så finns det system för att skydda dessa och leda bort vattnet. Ett tak ska vara så pass tätt att inget vatten kan komma in och från taket leds regnvattnet och smältvattnet, ned förbi väggen genom hängrännor och stuprör. Detta vatten mynnar på ett par punkter på marken och där är det viktigt att man samlar upp eller leder bort vattnet eftersom det annars blir påfrestande för grunden, och den nedre delen av fasaden.

Hur dränerar man mark?

En dränering runt ett hus gör man för att leda bort såväl tillfälliga vattenansamlingar som en förhöjd grundvattennivån. Man gräver en grop runt huset och börjar med att skydda husgrunden med någon typ av fuktspärr och sedan lägger man ned rör som leder bort från huset. Under, runt och ovan rören brukar man lägga ett grovt grus för att inte jord eller lera direkt ska sätta igen de små hålen i dräneringsrören. Vi rekommederar läsa mer på: https://www.dräneringdalarna.nu

23 Apr 2020