Vad innebär affärssystem för byggbranschen?

Ett affärssystem är i grunden samma sak oavsett vilken bransch det är tänkt att användas. Men utöver basen tillkommer funktioner som är speciellt framtagna för de enskilda branscherna. Det är orsaken till att exempelvis finns affärssystem som vänder sig till byggsektorn, vilka brukar kallas för ”Affärssystem Bygg”.

Eftersom projekt inom bygg- och anläggning genomförs över längre tid är det extremt viktigt med projektstyrning, flexibel hantering och överblick. Affärssystemet för bygg kan därmed sägas vara den röda tråden inom projektet. Här presenteras några de punkter som karaktäriserar affärssystem inom byggsektorn.

Enkel hantering vid entreprenadjobb

När en totalentreprenad genomförs tar byggföretaget ansvar för samtliga delar inom en renovering eller byggnation. Det kan därmed vara flera olika företag inkopplade så som snickare, VVS, elektriker och plattsättare men det är företaget som har totalentreprenaden som har helhetsöverblick.

Via affärssystemet kan en överblick skapas över var ni står i projektet, vad som ska göras härnäst och vilka hantverkare som förväntas göra nästa steg. Här kan man även göra vinstavräkning och planera för framtida jobb.

Eftersom projekthantering är grunden i ett affärssystem inom bygg är detta även en av de mest flexibla delarna.

Tids- och materialregistrering

Det är viktigt att veta hur lång tid som hantverkarna lägger på olika projekt för att fakturering sedan ska ske korrekt mot kund. Men det handlar lika mycket om att snabbt kunna registrera hur mycket material som används inom olika projekt. I denna del av affärssystemet kan materialåtgång och tidsåtgång direkt noteras vilket därmed skapar en snabb överblick över de olika projektens kostnader.

Lönesystem

Detta är egentligen inte en punkt som enbart karaktäriserar byggbranschen utan snarare kan ses som standard inom affärssystem. Däremot kan behovet vara större här än inom yrken där lönen är exakt samma summa varje månad. De som jobbar inom bygg kan ha traktamente, resetillägg, OB, ackord m.m. som därmed styr deras löner. Det finns många parametrar att hålla reda på vilka alla läggs in i affärssystemet och sedan visar hur mycket lön som ska betalas ut.

Genom att ha ett interagerat lönesystem blir det enklare för hantverkarna att själv notera och registrera olika faktorer som påverkar lönen. Därmed kan de göra detta direkt under arbetsdagen.

Orderhantering

Även orderhantering är en punkt som inte är unikt för bygg. Det är även en av de grundläggande funktionerna inom ett affärssystem. I likhet med de andra delarna handlar det om att skapa överblick, kontroll och underlag för korrekta affärsmässiga beslut. Detta samtidigt som det skapar ett enklare och effektivare arbetsflöde.

 

26 Oct 2018